Mitt virke ved Musikkonservatoriet

Sideinnhold

Historikk
Undervisning
Forskning- og utviklingsarbeid
Eksaminering og sensorvirksomhet


Historikk

Jeg begynte å arbeide som timelærer i hørelære ved UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet høsten 2011, parallelt med at jeg gjennomførte mitt avsluttende studieår på mastergradsstudiet i hørelære med didaktikk og praksis ved UiT. Etter endt studie, ble jeg ansatt som universitetslektor i hørelære ved samme institusjon. I det følgende vil jeg redegjøre for innholdet i stillingen min som hørelærepedagog.

fullsizeoutput_674

Bilde fra en undervisningstime

 

 

Arbeidsoppgaver

Undervisning

I stillingen min er jeg emneansvarlig for hørelæreundervisningen på bachelornivå. Studentene har obligatorisk hørelæreundervisning i tre av fire studieår, og jeg underviser studenter på alle tre studieår. Emnet kalles hos oss Lytting og gehør (LYGE) 1a, 1b og 2. Undervisningen foregår i grupper med 4-6 studenter i hver gruppe, og hver gruppe har undervisning i 90 minutter pr uke. Organiseringen av emnet gir mange didaktiske implikasjoner, noe som beskrives nærmere i kapitlet om Hørelæreundervisning: mål, metodikk og læringsaktiviteter.

Jeg er også emneansvarlig for konservatoriets Masterstudium i hørelære med didaktikk og praksis, hvor jeg samarbeider tett med mine kolleger Hilde Blix og Gro Shetelig. Jeg underviser i emnene egne ferdigheter og metodikk og didaktikk, samt at jeg er sterkt involvert i studentenes undervisningspraksis. Her observerer jeg studentene undervise, både «live» og ved at de sender meg videoopptak av egen undervisning. Jeg veileder studentene i planlegging og evaluering av undervisning, evaluerer praksisrapporter, og gjennomfører egen undervisning der studentene observerer og siden diskuterer undervisningen.

FoU-arbeid

En bestemt del av stillingen min brukes til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). FoU-tiden min brukes i stor grad til pedagogiske utviklingsarbeid der jeg lager digitale læringsressurser for hørelærefaget, til forskning i relasjon til utviklingsarbeidene, samt til emneplanarbeid. Mine pedagogiske utviklingsarbeid kan du lese om på siden pedagogiske utviklingsarbeid, hvor de er grundig beskrevet. Her foreligger også resultatet av flere av mine utviklingsarbeid.

Jeg deltar i forskningsgruppen InOvation, fakultetets forskningsgruppe innen kunstfaglig pedagogikk. De siste to årene har gruppen jobbet med en artikkelserie rundt temaet kritisk pedagogikk i kunstfagsdidaktikk. Artiklene er nylig (juli 2018) publisert i nivå 1-tidsskriftet JASEd. Jeg har bidratt med artikkelen «Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning», hvor jeg ser på bruk av- og holdninger til digitale læringsressurser i lys av kritisk-pedagogisk teori. Som en del av arbeidet rundt antologien deltok forskningsgruppen på NNMPFs årlige konferanse i Gøteborg i mars 2017. Der holdt vi et symposium, hvor jeg bidro med paperet «Digital learning resources in higher music education«.

Oktober 2017 arrangerte hørelæreseksjonen ved UiT, Musikkonservatoriet en konferanse for skandinaviske hørelærepedagoger i høyere utdanning. Jeg hadde hovedansvaret for konferansen, og sto for det meste av planlegging, organisering og gjennomføring. Ved å klikke på lenken kan du se programmet for konferansen. Jeg synes det er viktig å være med å bidra til å utvikle og opprettholde det skandinaviske nettverket av hørelærepedagoger i høyere utdanning, og var derfor svært glad for å få lov til å arrangere konferansen. Selv bidro jeg med en presentasjon av gehørtreningsappen Harmoniske vendinger, som jeg produserer i samarbeid med MuApps. Les mer om konferansen og det hørelærepedagogiske nettverket i Skandinavia i min kortfattede tekst om saken, som er publisert i 2017-utgaven av FoU-tidsskriftet Podium.

Skoleåret 2017/2018 deltok jeg i to paneldebatter ved arbeidsstedet mitt. Den første, i august 2016, var i regi av CEMPE/NMH, og dreide seg om øving og øvestrategier. Den neste debatten var i mai 2017 på Råd for utøvende musikkutdanning, rytmisk plattform, sitt nasjonale møte i Tromsø. Denne gang dreide debatten seg om hørelærefagets plass og funksjon innen musikkutdanning i de rytmiske sjangrene. Å delta i slike debatter har vært en helt ny erfaring for meg, og jeg synes det er et privilegium å få delta i det offentlige ordskiftet gjennom arbeidet mitt!

Våren 2017 deltok jeg på kurs i UiTs nye læringsplattform Canvas. Det kunstfaglige fakultetet skal være pilot i innføringen av den nye LSM’en. Som et ledd i innføringen av Canvas har jeg presentert programmet for mitt eget kollegium, både på en alminnelig personalsamling og på en workshop i regi av it-avdelingen ved UiT og RESULT, som har ansvaret for opplæringen av UiTs personale i den nye plattformen.

Eksaminering og sensorvirksomhet

Stillingen min rommer eksamensansvar for alle «mine» første- og andreårsstudenter. Ansvaret innebærer å lage og evaluere eksamensoppgaver, å organisere det praktiske rundt eksamenene, å eksaminere studentene, og å undervise på en slik måte at studentene har forutsetninger til å bestå eksamen. Eksamenene det er snakk om består av en skriftlig diktatdel og en praktisk-muntlig del, og studentene må opp til eksamen første og andre studieår.

Jeg deltar også i eksamineringen av masterstudentene i hørelære med didaktikk og praksis. Her er det snakk om eksaminering av egne ferdigheter, musikkteoretiske emner og praktisk undervisningseksamen med påfølgende samtale.

Jeg er fast intern sensor på LYGE-eksamenene til studenter som spesialiserer seg innen rytmisk musikk. Jeg er også intern sensor for masterstudentene i hørelære med didaktikk og praksis i emner jeg ikke selv underviser, slik som estetikk og musikkteoretiske emner. Tidvis er jeg også intern sensor i ensembleledelse.