Mitt virke ved Musikkonservatoriet

Sideinnhold

Undervisning
Forskning- og utviklingsarbeid
Eksaminering og sensorvirksomhet

Jeg begynte å arbeide som timelærer i hørelære ved UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet høsten 2011, parallelt med at jeg gjennomførte mitt avsluttende studieår på mastergradsstudiet i hørelære med didaktikk og praksis ved UiT. Etter endt studium, ble jeg tilbudt stilling som universitetslektor i hørelære ved samme institusjon. I det følgende vil jeg redegjøre for innholdet i stillingen min som hørelærepedagog.

Maria hørelære4
Fra en undervisningstime høst 2019

Arbeidsoppgaver

Undervisning

Arbeidsoppgavene mine består blant annet av undervisning på bachelornivå og emneansvar for hørelæreundervisningen på bachelornivå. Studentene har obligatorisk hørelæreundervisning i tre av fire studieår; jeg underviser studenter på alle tre studieår. Emnet kalles hos oss Lytting og gehør (LYGE) 1a, 1b og 2. Undervisningen foregår i grupper med 4-6 studenter i hver gruppe, og hver gruppe har undervisning i 90 minutter pr uke.

Jeg underviser også ensembleledelse på bachelorutdanningen, og er emneansvarlig for faget. På høstsemesteret er undervisningen organisert i et felleskurs for alle andreårsstudenter, hvor det undervises i grunnleggende slagteknikk, prøveteknikk og lignende. På vårsemesteret velger studentene mellom korledelse, storbandledelse og korps-/orkesterledelse. Jeg underviser i sistnevnte.

Jeg er også emneansvarlig for konservatoriets Masterstudium i hørelære med didaktikk og praksis, hvor jeg samarbeider tett med mine kolleger Hilde Blix og Gro Shetelig. På masterstudiet underviser jeg i emnene egne ferdigheter og metodikk og didaktikk, samt at jeg er sterkt involvert i studentenes undervisningspraksis. Her observerer jeg studentene undervise, både «live» og ved at de sender meg videoopptak av egen undervisning. Jeg veileder studentene i planlegging og evaluering av undervisning, evaluerer praksisrapporter, og gjennomfører egen undervisning der studentene observerer og siden diskuterer undervisningen. Emneansvaret innebærer timeplanlegging, jevnlig kommunikasjon med studentene gjennom studieåret, jevnlig oppfølging av studentene mot arbeidskrav og eksamener, planlegging og gjennomføring av eksamener, med mer.

Fra høsten 2020 leder jeg seksjonen for pedaagogiske og teoretiske emner ved Musikkonservatoriet i Tromsø.

FoU-arbeid

En bestemt del av stillingen min brukes til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). FoU-tiden min brukes i stor grad til pedagogiske utviklingsarbeid der jeg lager digitale læringsressurser for hørelærefaget, forskning i relasjon til utviklingsarbeidene, samt til emneplanarbeid og arbeid med nye eksamensformer i hørelæreemnet. Mine pedagogiske utviklingsarbeid kan du lese mer om på siden pedagogiske utviklingsarbeid.

Jeg deltar i forskningsgruppen InOvation, en forskningsgruppe innen kunstfaglig pedagogikk. For tiden jobber forskningsgruppen med forskning rundt temaet vurderingsformer i kunstutdanning. Jeg deltar også i MusEd, en forskningsgruppe/ et forskningsprosjekt som har som mål å bidra til videreutvikling av undervisningsformer som er vanlige innen høyere musikkutdanning i dag, blant annet gjennom bruk av peer learning og gjennom utviklingen av effektive digitale verktøy.

Det foregående året har jeg vært medlem av en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til ny studieportefølje for Musikkonservatoriet, og følgelig har noe av min FOU-tid blitt brukt til dette. Arbeidet med forslag til ny studieportefølje er nylig sluttført.

Eksaminering og sensorvirksomhet

Stillingen min rommer eksamensansvar for alle «mine» bachelorstudenter. I tillegg innebærer det ovennevnte emneansvaret å produsere og evaluere eksamensoppgaver, å organisere det praktiske rundt eksamenene, samt å eksaminere egne studenter.

Jeg deltar også i eksamineringen av masterstudentene i hørelære med didaktikk og praksis. Masterstudentene eksamineres bl.a. i egne ferdigheter, musikkteoretiske emner og praktiske undervisningseksamener med påfølgende samtaler.

Jeg er tidvis intern sensor for masterstudenter i hørelære med didaktikk og praksis i emner jeg ikke selv underviser, slik som estetikk og musikkteoretiske emner. Tidvis er jeg også intern sensor i ensembleledelse.

Våren 2019 var jeg for første gang sensor på Norges Musikkhøgskole, hvor jeg sensurerte en masteroppgave i anvendt musikkteori.