Mitt virke ved Musikkonservatoriet

Sideinnhold

Historikk
Undervisning
Forskning- og utviklingsarbeid
Eksaminering og sensorvirksomhet


Historikk

Jeg begynte å arbeide som timelærer i hørelære ved UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet høsten 2011. Påfølgende skoleår underviste jeg en gruppe med førsteårsstudenter, som jeg underviste to timer i uken. Dette skoleåret var mitt siste som mastergradsstudent i studierogrammet hørelære med didaktikk og praksis, og jeg fikk gjennom timelærerstillingen uvurderlig praksis.

fullsizeoutput_674

Bilde fra en undervisningstime

 

Etter å ha fullført studiet mitt på vårparten, fikk jeg høsten 2012 fast engasjement som universitetslektor i hørelære ved Musikkonservatoriet. Engasjementet ble opprettet i påvente av ansettelse, da det på den tiden var utlyst en 100% fast stilling som professor/dosent/førstelektor/førsteamanuensis i hørelære. I løpet av høsten 2012 tilfalt stillingen meg, men med krav om å kvalifisere meg til førstestilling. I skrivende stund er jeg i sluttføringen av kvalifikasjonsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

Undervisning

I stillingen min har jeg ansvaret for hørelæreundervisningen på bachelornivå med studentene som spesialiserer seg innen klassisk musikk. Studentene har obligatorisk hørelæreundervisning i tre av fire studieår. Emnet kalles hos oss Lytting og gehør (LYGE) 1a, 1b og 2. Undervisningen foregår i grupper med 4-6 studenter i hver gruppe, og hver gruppe har undervisning i 90 minutter pr uke. Organiseringen av emnet gir mange didaktiske implikasjoner, noe som beskrives nærmere i kapitlet om Hørelæreundervisning: mål, metodikk og læringsaktiviteter.

Jeg underviser også på konservatoriets masterstudium i hørelære med didaktikk og praksis, hvor jeg samarbeider tett med mine kolleger, Hilde Blix og Gro Shetelig. Jeg underviser i emnene egne ferdigheter og metodikk, musikkteoretiske emner og undervisningspraksis. I praksisemnet observerer jeg studentene undervise, både «live» og ved at de filmer egen undervisning. Jeg veileder dem i planlegging og evaluering av undervisning, evaluerer praksisrapporter, og gjennomfører egen undervisning der studentene observerer og siden diskuterer undervisningen. Dette studieåret er jeg hovedveileder i praksis for to av våre fire masterstudenter.

De årene jeg har ledig kapasitet på arbeidsplanen underviser jeg også i emnet ensembleledelse, et obligatorisk emne for alle bachelorstudenter.

FoU-arbeid

FoU-tiden min brukes i stor grad til pedagogiske utviklingsarbeid, til forskning i relasjon til utviklingsarbeidene, og til å utvikle emneplaner. Mine pedagogiske utviklingsarbeid kan du lese om på siden pedagogiske utviklingsarbeid, hvor de er grundig beskrevet. Her foreligger også resultatet av flere av mine utviklingsarbeid.

fullsizeoutput_675

InOvation: Skrivetur til Piemonte, august 2016

Jeg deltar i forskningsgruppen InOvation, fakultetets forskningsgruppe innen kunstfagligpedagogikk. Dette året har gruppen jobbet med en antologi rundt temaet kritisk pedagogikk i kunstfagsdidaktikk. Antologien er planlagt publisert gjennom tidsskriftet JASEd, og i disse dager (november 2017) blir tekstene fagfellevurdert. Jeg har bidratt med artikkelen «Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning», hvor jeg ser på bruk av- og holdninger til digitale læringsressurser i lys av kritisk-pedagogisk teori. Som en del av arbeidet rundt antologien deltok forskningsgruppen på NNMPFs årlige konferanse i Gøteborg i mars 2017. Der holdt vi et symposium, hvor jeg bidro med paperet «Digital learning resources in higher music education«.

Foregående skoleår deltok jeg i to paneldebatter ved arbeidsstedet mitt. Den første, i august 2016, var i regi av CEMPE/NMH, og dreide seg om øving og øvestrategier. Den neste debatten var i mai 2017 på Råd for utøvende musikkutdanning, rytmisk plattform, sitt nasjonale møte i Tromsø. Denne gang dreide debatten seg om hørelærefagets plass og funksjon innen musikkutdanning i de rytmiske sjangrene. Å delta i slike debatter har vært en helt ny erfaring for meg, og jeg synes det er et privilegium å få delta i det offentlige ordskiftet gjennom arbeidet mitt!

Våren 2017 deltok jeg på kurs i UiTs nye læringsplattform Canvas. Det kunstfaglige fakultetet skal være pilot i innføringen av den nye LSM’en. Som et ledd i innføringen av Canvas har jeg presentert programmet for mitt eget kollegium, både på en alminnelig personalsamling og på en workshop i regi av it-avdelingen ved UiT og RESULT, som har ansvaret for opplæringen av UiTs personale i den nye plattformen.

Oktober 2017 arrangerte hørelæreseksjonen ved UiT, Musikkonservatoriet en konferanse for skandinaviske hørelærepedagoger i høyere utdanning. Jeg hadde hovedansvaret for konferansen, og sto for det meste av planlegging, organisering og gjennomføring. Ved å klikke på lenken kan du se programmet for konferansen. Jeg synes det er viktig å være med å bidra til å utvikle og opprettholde det skandinaviske nettverket av hørelærepedagoger i høyere utdanning, og var derfor svært glad for å få lov til å arrangere konferansen. Les mer om konferansen og det hørelærepedagogiske nettverket i Skandinavia i min kortfattede tekst om saken, som er publisert i 2017-utgaven av FoU-tidsskriftet Podium.

Eksaminering og sensorvirksomhet

Jeg har årlig alle første- og andreårsstudentene ved Musikkonservatoriet i Tromsø oppe til eksamen. Eksamenene består av en skriftlig diktatdel og en praktisk-muntlig del. Førsteårsstudentenes eksamen i Lytting og gehør foregår med intern sensor og vurderes med bestått/ikke bestått, mens andreårsstudentenes eksamen blir holdt med ekstern sensor og vurdert med gradert karakter. Tredjeårsstudentene har ikke eksamen i emnet, men istedet obligatoriske arbeidskrav.

I vår var jeg også med på eksamineringen av masterstudentene i hørelære med didaktikk og praksis. Jeg deltok i eksaminering av egne ferdigheter, musikkteoretiske emner og praktisk undervisningseksamen med påfølgende samtale.

Jeg er fast intern sensor på LYGE-eksamenene til studenter som spesialiserer seg innen rytmisk musikk. Jeg er også intern sensor for masterstudentene i hørelære med didaktikk og praksis i emner jeg ikke selv underviser, slik som didaktikk og estetikk. De årene jeg ikke underviser ensembleledelse, er jeg som regel intern sensor i dette emnet også.