Kunnskapsdefinisjon

Begrepet kunnskap kan brukes snevert eller vidt. I en snever betydning av begrepet sees kunnskap på som det en person kan av teori og fakta, og holdninger og ferdigheter inkluderes ikke i begrepet. I en vid definisjon av kunnskapsbegrepet omfattes både teori- og faktakunnskap og kunnskap i form av ferdigheter og holdninger (Hanken og Johansen, 1998).

I hørelære er det mange typer kunnskap som skal læres. Teori og kognitiv forståelse av musikalske grunnstrukturer er viktig, men like sentralt står oppøving av praktiske ferdigheter. For å kunne avkode et notebilde trengs teoretisk kunnskap og forståelse, men for å kunne omsette notebildet til musikk gjennom sang eller spill trengs også ferdighetskunnskap. På grunn av fagets art har jeg valgt å bruke kunnskapsbegrepet i en vid forstand.

%d bloggere liker dette: