Innledning

Sideinnhold

Modulens struktur
Hørelære- et fag med mange navn


I denne modulen redegjør jeg for mine tanker omkring hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning generelt, og om min undervisning spesielt. Jeg beskriver mål for undervisningen, metoder som er sentrale i min undervisning, og jeg gir eksempler på læringsaktiviteter som jeg bruker mye. Jeg reflekterer også rundt fagets plass i høyere musikkutdanning. Til slutt redegjør jeg for, og reflekterer rundt, aktuelle vurderingsformer i faget.

Det må presiseres at jeg i min redegjørelse og drøfting tar utgangspunkt i hørelæreundervisningen for studenter på bachelorutdanningen i musikkutøving, med mindre noe annet spesifiseres.

Modulens struktur

For å strukturere min redegjørelse har jeg tatt utgangspunkt i kategoriene i Bjørndal og Liebergs didaktiske relasjonsmodell (1978):

fullsizeoutput_6a3
Bilde sakset fra Wikipedia.

Organisering av undervisningen

I denne delen redegjør jeg for de viktigste rammefaktorene for undervisningen, og hvordan disse virker inn på min undervisning.

Mål for undervisningen

I «Mål for undervisningen» beskriver jeg både overordnede mål og delmål for undervisningen. Jeg reflekterer også rundt hørelærefagets rolle i høyere musikkutdanning.

Metodikk og arbeidsmåter

Her redegjør jeg for sentrale metoder og arbeidsmåter i min undervisning, og gir konkrete eksempler på læringsaktiviteter jeg bruker mye.

Vurdering

I kapitlet om vurdering beskrives summative og formative vurderingsformer som brukes i LyGe, samt hvilke karakteruttrykk som er i bruk. Jeg redegjør også for mine refleksjoner rundt temaet.

Innholdet i undervisningen vil fremgå av de øvrige kapitlene, og beskrives ikke særskilt. Elevforutsetninger er ikke relevant å beskrive i denne sammenhengen, og er derfor også utelatt.

Hørelære- et fag med mange navn

Hørelære er et fag med mange navn: Emnet benevnes ulikt ved samtlige undervisningsinstitusjoner i Norge, på tross av at de som utformer emneplanene har en relativt samstemt oppfatning av hvilke ferdigheter og kunnskap studentene skal tilegne seg gjennom arbeid med faget (Tollefsen, 2012). De vanligste navnene på emnet er hørelære og gehørtrening. Ved musikkonservatoriet i Tromsø tilbys hørelæreundervisning gjennom faget Lytting og Gehør (LyGe). Navnet gjenspeiler vårt fokus på å la auditive erfaringer ervervet gjennom bevisst lytting ligge til grunn for læringen i faget (se arbeidsformer og læringsaktiviteter). I dette kapittlelet brukes navnet LyGe som betegnelse på hørelæreundervisningen ved UiT, men i omtalen av emnet forøvrig brukes hørelære og gehørtrening.