Organisering

Emnets navn

Samtlige norske musikkutdanningsinstitusjoner tilbyr et emne i bachelorutdanningene sine der studentene jobber med å utvikle eget gehør. På tross av tilsynelatende enighet rundt faglige mål, brukes ulike navn på emnet (Tollefsen, 2012). De vanligste navnene på emnet er hørelære og gehørtrening. Ved musikkonservatoriet i Tromsø kalles emnet Lytting og Gehør (LyGe). Navnet gjenspeiler et fokus på å la konkrete, auditive erfaringer ligge til grunn for læringen i faget. I dette kapittlelet brukes navnet LyGe som betegnelse på hørelæreundervisningen ved UiT, men i omtalen av emnet forøvrig brukes Gehørtrening.

Oppbygning av Lytting og Gehør

Lytting og gehør består av tre kurs: LyGe 1a, LyGe 1b og LyGe 2.

Lyge 1a er et kurs på fem studiepoeng som går over første semester i bachelorstudiet i musikkutøving. Studentene har undervisning 2X45 minutter i uken. Målet med kurset er å gi grunnleggende kjennskap til notesystemet, å oppøve evnen til å lese og skrive enkle rytmiske og melodiske forløp, å bevisstgjøre og trene den auditive forestillingsevnen, å gi kjennskap til grunnleggende funksjonsharmonikk, samt å utvikle et faglig begrepsapparat. Pensum i LyGe 1a overlapper med pensumet i gehørtrening på videregående skole og folkehøgskole. Emnet avsluttes med en eksamen bestående av diktat og prima vista-oppgaver der vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

LyGe 1b er et kurs på fem studiepoeng som går over tre semestre, med undervisning 2X45 minutter ukentlig. Emnets utvides innholdsmessig til å inkludere fritonalitet, harmonikk, modulasjon, polyrytmikk, skjeve- og vekslende taktarter, flerstemmighet, med mer. Emnet avsluttes med eksamen mot slutten av andre studieår. Denne består av diktat, en forberedt praktisk/muntlig del og en praktisk/ muntlig del bestående av prima vista-oppgaver og auditiv analyse. Vurderingsuttrykket er gradert karakter fra A-F.

LyGe 2 er et kurs på fem studiepoeng som strekker seg over to semestre, med undervisning 90 minutter ukentlig. Kurset bygger på LyGe 1a og 1b, men skiller seg fra de foregående kurs ved at det ikke har avsluttende eksamen, men istedet obligatorisk oppmøte og mappeinnlevering. Dette fører til at pensum i større grad kan tilpasses den enkelte studentgruppe, både nivåmessig og innholdsmessig. Eksempelvis trekkes intonasjon inn som et arbeidsområde i grupper med mange strykere og blåsere.

LyGe-gruppene

LyGe-undervisningen foregår i grupper på 6-8 studenter. Gruppene er satt sammen etter studentenes faglige nivå, basert på resultatene fra opptaksprøven i teori og gehør. Nivådelt undervisning oppleves for meg som en forutsetning dersom alle studentene skal kunne oppleve både utfordring og mestring, og dersom hver student skal kunne føle trygghet på sitt nivå. Fordi Musikkonservatoriet er en liten institusjon med rundt tyve studenter på hvert studieår, innebærer nivådeling at gruppene er sjanger- og instrumentblandede. Tidligere (frem til høsten 2019) ble gruppene sammensatt på bakgrunn av sjanger. Sjangerdelingen gjorde det enklere å få undervisningen til å oppleves relevant for studentene, men det førte til at nivåspriket innad i gruppene var svært stort, med den differensieringsproblematikk som fulgte av det. Nivåhomogenitet gjør at det oppleves enklere å få et godt og trygt læringsklima i gruppen. Undervisning i sjangerblandede grupper krever mer av læreren med tanke på å finne eksempel- og oppgavemateriale fra et bredt spekter av sjangre, og det forutsetter at det hovedsaklig jobbes med tematikk som er aktuell for de fleste vestlige musikksjangere.

I Lyge 2 deles gruppene inn på bakgrunn av sjangertilhørighet og/ eller instrumentgruppe, avhengig av hva som er praktisk mulig i det enkelte studentkull. I dette kurset sentreres undervisningen i større grad rundt sjanger- og instrumentspesifikk tematikk.

Organisering av undervisningsrommet

I videoen demonstrerer en studentgruppe en læringsaktivitet som kan brukes i arbeid med rytmelesing.

Gehørtrening er et fag der trygghet i gruppa og gruppedynamikk er viktig for at gode læringsprosesser skal kunne finne sted. Studentenes plassering i forhold til hverandre, og i forhold til læreren, kan påvirke følelsen av trygghet og samhørighet, og innvirke på kommunikasjonen i undervisningen. For å tilrettelegge for god kommunikasjon og kontakt mellom studentene og mellom studentene og meg, plasseres studentene rundt et gruppebord, med tavle, lydavspillingsutstyr og klaver innen umiddelbar rekkevidde. Jeg plasserer meg selv sammen studentene rundt bordet, uten fysisk avstand til gruppen. Dette kan bidra til å minske distansen som kan oppstå mellom studenter og lærer, og kan gjøre det enklere å skape et tillitsbasert og fruktbart læringssamarbeid mellom studentene og meg.

Videoen ovenfor gir et eksempel på hvordan en LyGe-gruppe og jeg vanligvis er plassert, og viser den lekende og fine dynamikken som kan finne sted i en gruppe der læringsklimaet er trygt og godt.

%d bloggere liker dette: