Undervisningsfilosofi

De fleste valg jeg tar som lærer er forankret i mitt syn på hva kunnskap og læring er, og på hvordan læring best foregår. Mitt pedagogiske ståsted gjenspeiles i måten jeg kommuniserer med studentene på, i undervisningsoppleggene jeg lager, i valg av læremateriale, fagspesifikke metoder og læringsaktiviteter, og i organiseringen av undervisningsrommet.

I denne delen av nettstedet redegjør jeg for mitt kunnskaps- og læringssyn gjennom å beskrive læringsteorier og pedagogiske prinsipper som er sentrale for min undervisning. Jeg viser hvordan teoriene og prinsippene gjør seg gjeldende i undervisningen gjennom konkrete eksempler fra hørelæreundervisningen.

Læringsteori og pedagogiske prinsipper jeg vil komme nærmere inn på er:

Sosialkonstruktivisme

Erfaringsbasert læring

Fra helhet til detalj

Kontekstbasert læring

Mestring og motivasjon

 

I det følgende vil jeg redegjøre for sentrale begreper som brukes i kapitlet om undervisningsfilosofi.

 

Kunnskap

Begrepet kunnskap kan brukes snevert eller vidt. I en snever betydning av begrepet sees kunnskap på som det en person kan av teori og fakta, og holdninger og ferdigheter inkluderes ikke i begrepet. I en vid definisjon av kunnskapsbegrepet omfattes både teori- og faktakunnskap og kunnskap i form av ferdigheter og holdninger (Hanken og Johansen, 1998).

I hørelære er det mange typer kunnskap som skal læres. Teori og kognitiv forståelse av musikalske grunnstrukturer er viktig, men minst like sentralt står oppøving av praktiske ferdigheter. For å kunne avkode et notebilde trengs teoretisk kunnskap og forståelse, men for å kunne omsette det gjennom sang eller spill trengs en type ferdighetskunnskap som blant annet forutsetter øving. På grunn av fagets art har jeg valgt å bruke kunnskapsbegrepet i en vid forstand i den følgende teksten.