Fra helhet til detalj

Fra helhet til detalj

Top down- og bottom up-metoder representer to ulike innfallsvinkler til læring. I top down-metoder brukes helhetlige strukturer som utgangspunkt for læring. Helheten blir etterhvert brutt ned i mindre elementer som bearbeides enkeltvis, men alltid i lys av helheten (Imsen, 2003). I bottom up-metoder skjer det motsatte: Kunnskap bygges opp fra bunnen, bit for bit, og danner til slutt en helhet (Ibid).

Det fins fordeler tilknyttet både top down- og bottom up-metoder. Den store fordelen med top down-metodikk er fokuset på helhet, noe som fremmer forståelse. Forståelsen av helhet vil også enklere kunne gi forståelse av enkeltelementene som inngår i helheten. I hørelæreundervisningen velger jeg derfor primært å nyttiggjøre meg top down-metoder. Jeg bruker en norsk oversettelse av begrepet, nemlig å gå fra helhet til detalj.

I hørelære vil å gå fra helhet til detalj innebære at læringen starter med utgangspunkt i helhetlige musikalske strukturer eller elementer, slik som konvensjonelle rytmefigurer, harmoniske mønstre, med mer. Etter at et element er introdusert og bearbeidet i sin helhet, studeres det med større og større detaljfokus. Et eksempel: Dersom lærestoffet er tonal kadens, studeres kadensen først i sin helhet. Deretter fokuseres det på elementene som kadensen er bygd opp av, nemlig strukturens harmoniske funksjoner. Deretter studeres detaljer ved hver av funksjonene: Har dominanten tillagt septim? Hvilken forekomst av subdominanten er det snakk om?

 

 Eksempel fra eget virke

I lenken under beskrives et undervisningsopplegg bygget på top down-metodikk. Eksemplet omhandler læring av en rytmefigur, og er hentet fra hørelæreundervisning på et grunnleggende nivå.


Fra helhet til detalj: undervisningsopplegg

 

%d bloggere liker dette: