Undervisning på Musikkonservatoriet

Min arbeidshverdag på Musikkonservatoriet består av en blanding av undervisning, FoU-arbeid og faglig ledelse.

Gehørundervisning på bachelornivå utgjør en stor del av min arbeidshverdag, noe det har gjort siden jeg tiltrådte min stilling i 2011. Jeg underviser studentgrupper på første-, andre- og tredje studieår.

Siden høsten 2015 har arbeidshverdagen min også omfattet undervisning av masterstudenter i Hørelære med didaktikk og praksis. Her underviser jeg i emnene Egne ferdigheter, hørelæredidaktikk, metodikk og praksisveiledning. 

Siden høsten 2020 har ensembleledelsesundervisning på bachelorstudiet inngått i min undervisningsportefølje. Jeg underviser først og fremst et introkurs som bachelorstudentene har på sitt 2.studieår, men jeg har også ensembleledelse som valgemne for 3.- og 4.årsstudenter i min porteføljen.

Å undervise de samme studentene i gehørtrening og ensembleledelse oppleves for meg som meningsfullt. De to emnene griper inn i hverandre på mange måter. Mye av det som jobbes med i gehørtimene, må studentene anvende aktivt i ensembledelse -både i arbeidet med å studere partiturer og i persepsjons- og instruksjonsarbeidet når de dirigerer et ensemble.

Faglig ledelse

Faglig ledelse har i økende grad vært en del av arbeidshverdagen min de siste årene. Her følger en redegjørelse for mine funksjoner når det kommer til faglig ledelse.

Studieprogramledelse

Fra juni 2023 tiltrer jeg rollen som studieprogramleder for bachelorstudiene ved Musikkonservatoriet i Tromsø.

Høsten 2018 til sommeren 2021 vikarierte jeg i rollen som studieprogramleder for masterstudiet i Hørelære med didaktikk og praksis. Rollen innebar timeplanlegging, koordinasjon og kommunikasjon med øvrige lærere på studiet, ansvar for eksamensavvikling, samt å lede det strategiske arbeidet med masteren. 

Emneansvar

Høsten 2020 ble emneansvar en formalisert funksjon ved konservatoriet. Jeg har siden da hatt rollen som emneansvarlig for gehørfaget (Lytting og gehør) i bachelorutdannelsen og for ensembleledelse i bachelorutdannelsen. 

Fra høsten 2022 har jeg også emneansvar for emnet Hørelære med didaktikk og praksis, et 30 studiepoengsemne på Masterstudiet i Hørelære med didaktikk og praksis.

Emneansvaret innebær å lede arbeidet med å planlegge og koordinere undervisningen og eksamineringen i emnene, å lede arbeidet med å videreutvikle undervisningen og undervisningstilbudet, samt ved behov å veilede og diskutere med underviserne når det gjelder emneplanens innhold og valg av pedagogiske metoder som benyttes i undervisningen. Oppgaven innebefatter også å lede arbeidet med å revidere/lage nye eksamener og eksamensformer.

Som emneansvarlig har jeg ansvar for at det gjennomføres regelmessige studentevalueringer av emnene. I kjølvannet av studentevalueringer, leder jeg arbeidet med å evaluere resultatene, foreslå/ igangsette tiltak ved behov, samt rapportere resultatene av evalueringene. Rollen innebærer også emneplanarbeid: Emneansvarlig skal sørge for at nødvendige endringer i emneplanen beskrives, begrunnes og fremmes for formelle vedtak i rett tid.

Seksjonsledelse

Fra august 2020 til august 2023 ledet jeg Musikkonservatoriets seksjon for pedagogiske og teoretiske emner. Seksjonens oppgave er å følge opp faglige spørsmål knyttet til utdanning, FOU og formidling. Seksjonen møtes jevnlig for å drøfte både løpende og strategiske spørsmål. Som seksjonsleder var jeg ansvarlig for å lede møtene, rapportere seksjonens arbeid og beslutninger til instituttleder, samarbeide med de andre seksjonslederne i et seksjonslederråd, samt å fordele arbeidsoppgavene som tildeles seksjonen. Som seksjonsleder for pedagogiske og teoretiske emner samarbeidet jeg tett med studieprogramlederen for bachelorstudiet i musikkutøving. Det var derfor naturlig å avslutte som seksjonsleder da jeg tiltrådte i rollen som studieuprogramleder for bachelorstudiene våre.


%d bloggere liker dette: