Gehørtrening i barnekor

Skjermbilde Maria og guttene
Ishavsguttene og jeg, julekonsert i Ishavskatedralen desember 2016

Siden januar 2016 har jeg vært ansatt i guttekoret Ishavsguttene som hørelærepedagog. Koret består av 14 gutter i alderen 8-13 år, og er et samarbeid mellom Ishavskatedralen og Grønnåsen kirke i Tromsø. Da jeg tiltrådte min stilling, var koret helt nyoppstartet, og jeg jobber derfor i tett samarbeid med deres dirigent, Harald Bakkeby Moe, med å bygge opp koret. Vi anstrenger oss for å lage et helhetlig opplegg der guttene lærer stemmebruk, hørelære/musikkteori, musikkhistorie, med mer. Siden koret er nytt, og siden hverken Harald eller jeg har erfaring fra før med å bygge opp kor fra starten av, blir veien til mens vi går.

Vi har prøvd ut ulike modeller for hvordan vi ønsker å organisere undervisningen/korprøvene. I starten organiserte vi det slik at Harald hadde korøvelse med halve koret mens jeg underviste resten av koret i hørelære/musikkteori. Det viste seg at denne modellen fungerte godt for de eldste guttene, men for de yngste guttene virket det som om læringsutbyttet var mindre. Vi endret det derfor slik at vi nå har en felles startøkt med koret; Harald gjør oppvarmings- og stemmetekniske øvelser med guttene, deretter gjør jeg gehørtreningsøvelser med dem. Målet med øvelsene er å utvikle bevissthet rundt puls, tunge- og lette taktslag, taktart, ulike underdelinger av grunnslaget, grunntone, tonekjønn og melodisk kurve. Som en del av oppvarmingen gjør vi også øvelser som trener opp periodefølelsen, øvelser der vi øver på å lese og utføre rytmefigurer, og øvelser der vi jobber med å synge på trinntall. Guttene har etterhvert blitt flinke på å synge på trinntall, både i dur og i moll. I den senerer tid har vi også gjort øvelser der de synger tostemt på trinntall, med det mål å venne dem til hvordan ulike samklanger høres ut.

Etter startøkten og frem til pause jobbes det som regel med korets repertoar. Denne økten deler vi gjerne koret, slik at jeg instruerer altene, mens Harald instruerer sopranene. Tidvis har vi koret tutti, og utnytter det å være to instruktører ved at en dirigerer mens den andre akkompagnerer. I den siste delen av korprøven har jeg hørelære- og musikkteoriundervisning med guttene som er fra ca 11-14 år, mens de yngre guttene øver på repertoar.

Modellen der vi integrerer gehørtreningsøvelser i oppvarmingsøkten, og der kun de eldste guttene har spesifikk hørelære- og musikkteoriundervisning, har vist seg å fungere godt. Alle medlemmene trener opp grunnleggende evner, som grunntonefølelse og det å kunne holde stabil puls. De eldste guttene får nok hørelære- og teoriundervisning til at de nå begynner å bli i stand til å lese enkle kornotene uten hjelp. Det siste bidrar til at innlæring av flerstemte korsatser er en raskere og enklere prosess enn tidligere.

Jeg reflekterer mye rundt hørelæreundervisningens innhold, arbeidsmåter og progresjon. Det å undervise i kor er relativt nytt for meg, og det samme kan sies om det å ha hørelæreundervisning med barn. Jeg gjør meg stadig erfaringer i forhold til hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og min egen læringskurve det siste halvannet året har vært bratt. Jeg er kjent med Inge Marstals materiale som handler om gehørarbeid i barnekor, og bruker dette som inspirasjon i mitt arbeid. Niels Eskild Johansens bøker for nybegynnerundervisning i rytme- og melodilesing har også vært nyttige. Jeg har samtidig hatt behov for å lage eget materiale, både fordi det hjelper meg i egen refleksjonsprosess og fordi det på den måten er enklere å knytte arbeidet opp mot det repertoaret guttene øver på i koret. Det vil etterhvert legges ut et hefte på denne siden som inneholder materialet jeg produserer, samt beskrivelser av øvelser jeg gjør med koret i oppvarmingsøkten.