Polyrytmiske duetter

Polyrytmebilde redigert

Arbeid med polyrytmer en naturlig del av hørelæreundervisningen i høyere musikkutdanning. Å kunne utføre polyrytmer presist og med karaktér krever auditiv erfaring, gode strategier og massevis av trening. Det fins i dag et godt utvag av læremateriale i polyrytmikk. Av det materiale jeg kjenner til, faller det meste inn under en eller flere av følgende kategorier:

  • Enstemmige melodier eller rytmer som inneholder polyrytmer. Disse melodiene eller rytmene skal som regel synges eller spilles mens pulsen markeres, eller ved at det takteres.
  • Enstemmige melodier eller rytmer som skal synges mens en annen rytme klappes eller bankes (kombinasjonsøvelser).
  • Tostemmige polyrytmiske etuder tilrettelagt for klaverspill.

Målet med polyrytmearbeidet studentene gjør i hørelæreundervisningen er at de skal være i stand til å utføre polyrytmene når de møter på dem i reelle utøversituasjoner. I det tidlige arbeidet med slike rytmer vil et delmål være å gjenkjenne polyrytmene og ha bevissthet rundt hvordan de utføres. Det neste delmålet vil være å oppøve ferdighetsnivået i utføring av polyrytmene. I øvingsmaterialet som brukes i denne delen av prosessen fjernes gjerne elementer som tar oppmerksomheten vekk fra polyrytmene. Den eneste utfordringen ligger da i å mestre selve polyrytmen, i tråd med prinsippet om å la studentene møte ett problem om gangen. Men så, på et tidspunkt, mener jeg at det er essensielt å la studentene møte polyrytmer i situasjoner som er så like utøversituasjonen som mulig. I reelle utøversituasjoner må studentene forholde seg til polyrytmer i lyd- og notebilder der melodilesingen kan være utfordrende, og der rytmen er mer kompleks enn i en tilrettelagt etude. I tillegg må de lytte til og tilpasse seg sine medmusikere, samtidig som de må forholde seg til instrumental- eller stemmetekniske utfordringer.

Jeg mener at det er behov for læremateriale der studentene får øve på å ta i bruk ferdigheter ervervet gjennom isolert arbeid med polyrytmer i kontekster som er så like som mulig reelle utøversituasjoner. For en pianist kan etuder tilrettelagt for klaverspill være et eksempel på en slik reell situasjon, men for blåsere, sangere og strykere vil det være nærmere utøvervirkeligheten å øve polyrytmer i en kammermusikklignende situasjon.

For å møte dette behovet bestemte jeg meg for å lage et hefte med polyrytmiske duetter. En duo er det minste kammermusikkformatet, og duetter er derfor velegnet dersom målet er å lage læremateriale i en tilnærmet reell utøverkontekst, men der materialet samtidig ikke er for komplekst. Duettenes melodiske materiale er enkelt nok til at det er mulig å synge prima vista, noe som gjør at de kan brukes i hørelæreundervisningen såvel som til hjemmearbeid. Duettene kan naturligvis både synges og spilles.

Duettene er ordnet i kapitler der hver type polyrytme utgjør et kapittel: 2 mot 3 er et kapittel, 4 mot 3 er et kapittel, og så videre. Innenfor hvert kapittel er duettene progressivt ordnet etter vanskelighetsgrad og kompleksitet.

Heftet med polyrytmeduetter er et stadig pågående arbeid. Nye duetter blir produsert, revidert og publisert ettersom behovet oppstår i min egen undervisning. Det vedlagte heftet er resultatet av arbeidet så langt.

Om du ønsker å bruke materialet, er du velkommen til å laste det ned og skrive det ut.

Polyrytmiske duetter

Forside polyrytmeduetter